หลักการเขียน Prompt สำหรับคุยกับ Generative AI แบบง่ายๆ

Spread the love

การใช้ Generative AI ให้ได้ผลดี เราต้องรู้จักการตั้งคำถาม (Prompt) ที่ดีให้กับเอไอเสียก่อน

Prompt ที่ดีมีลักษณะอย่างไร

ผมสรุปลักษณะของ Prompt ที่มาให้เป็นข้อๆ ดังดี

 • มีคำสั่งที่ชัดเจน ว่าต้องการให้เอไอตอบคำถามอะไร
 • มีเงื่อนไขที่ชัดเจน ว่าต้องอยู่ในกรอบของอะไรบ้าง
 • มีบริบทที่ชัดเจน เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการถาม
 • ระบุรูปแบบของผลลัพธ์ เช่น เป็นตาราง เป็นบทความ
 • ระบุขนาดของผลลัพธ์ เช่น บอกว่าขอข้อมูลแบบสั้นๆ หรือยาวๆแบบละเอียด

ตัวอย่าง # 1

Prompt:ฉันเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากนัก ช่วยอธิบายข้อดีและข้อเสียของการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในภาคการเงิน ในรูปแบบของบทความ ขนาดประมาณ 500 คำ

การอธิบายตามแนวทาง:

 1. มีคำสั่งที่ชัดเจน (ชัดเจนและเจาะจง)
  • ตัวอย่างใน Prompt: “ช่วยอธิบายข้อดีและข้อเสียของการใช้เทคโนโลยี Blockchain”
  • อธิบาย: การระบุว่าต้องการให้ AI อธิบายข้อดีและข้อเสีย
 2. มีเงื่อนไขที่ชัดเจน (Provide Sufficient Context)
  • ตัวอย่างใน Prompt: “ในภาคการเงิน”
  • อธิบาย: ระบุบริบทหรือขอบเขตที่ต้องการให้ AI อธิบายเกี่ยวกับ Blockchain ในภาคการเงินโดยเฉพาะ
 3. มีบริบทที่ชัดเจน (Provide Sufficient Context)
  • ตัวอย่างใน Prompt: “ฉันเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากนัก”
  • อธิบาย: ให้บริบทที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ถาม เพื่อตีกรอบให้กับเอไอมากขึ้น
 4. ระบุรูปแบบของผลลัพธ์ (State the Purpose)
  • ตัวอย่างใน Prompt: “ในรูปแบบของบทความ”
  • อธิบาย: ระบุรูปแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการให้เป็นบทความ
 5. ระบุขนาดของผลลัพธ์ (Specify the Length)
  • ตัวอย่างใน Prompt: “ขนาดประมาณ 500 คำ”
  • อธิบาย: ระบุขนาดหรือความยาวของบทความที่ต้องการ
Photo by Mimi Thian on Unsplash

ตัวอย่าง # 2

Prompt:กรุณาแสดงรายการหนังสือที่เกี่ยวกับ AI ที่ได้รับความนิยมในปี 2023 ในรูปแบบของตาราง พร้อมระบุชื่อหนังสือ, ผู้เขียน และคะแนนรีวิวโดยย่อ ขอข้อมูลแบบย่อๆ

การอธิบายตามแนวทาง:

 1. มีคำสั่งที่ชัดเจน (ชัดเจนและเจาะจง)
  • ตัวอย่างใน Prompt: “กรุณาแสดงรายการหนังสือที่เกี่ยวกับ AI ที่ได้รับความนิยม” , “ระบุชื่อหนังสือ, ผู้เขียน และคะแนนรีวิวโดยย่อ
  • อธิบาย: การขอให้ AI แสดงรายการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ AI พร้อมระบุว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง
 2. มีเงื่อนไขที่ชัดเจน (Provide Sufficient Context)
  • ตัวอย่างใน Prompt: “ในปี 2023”
  • อธิบาย: ระบุช่วงเวลาที่หนังสือได้รับความนิยม
 3. มีบริบทที่ชัดเจน (Provide Sufficient Context)
  • ตัวอย่างใน Prompt: “ที่เกี่ยวกับ AI”
  • อธิบาย: ระบุหัวข้อหรือบริบทที่หนังสือต้องเกี่ยวข้องกับ AI
 4. ระบุรูปแบบของผลลัพธ์ (State the Purpose)
  • ตัวอย่างใน Prompt: “ในรูปแบบของตาราง”
  • อธิบาย: ระบุรูปแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการให้เป็นตาราง
 5. ระบุขนาดของผลลัพธ์ (Specify the Length)
  • ตัวอย่างใน Prompt: “ขอข้อมูลแบบย่อๆ”
  • อธิบาย: ระบุขนาดหรือความยาวของข้อมูลที่ต้องการให้เป็นแบบย่อๆ

ถ้าคุณใช้แนวทางข้างต้นในการเขียน Prompt คุณก็จะสามารถมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก Generative AI จะต้องตรงใจของคุณแน่นอน


Cover Photo by Growtika on Unsplash

Scroll to Top