IOR Online

เตรียมพบกับ IOR หรือ Incident and Occurrence Report Online เร็วๆนี้

IOR คืออะไร?

IOR หรือ Incident and Occurrence Report เป็นระบบรายงานที่ถูกนำมาใช้ในสถานประกอบการ เช่น โรงงาน โรงพยาบาล โดยทำเป็นรูปแบบของฟอร์มที่ใช้สำหรับกรอกรายละเอียดอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการให้บริการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มาใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สามารถบันทึกรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นขณะนั้นในทันที เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำมาดำเนินการต่ออย่างเหมาะสมตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่สถานประกอบการได้กำหนดไว้

Workflow

เพราะทุกธุรกิจมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน IOR Online จึงเป็นระบบที่พร้อมปรับแต่ง (Customize) ให้เข้ากับกระบวนการปฏิบัติงานหรือ Workflow ของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถใช้ระบบ IOR Online นี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด