ผลงานที่ผ่านมา

Spread the love
  • ReaXtive – AI Brainstorming Tools เครื่องมือสำหรับการระดมสมองออนไลน์ พร้อมระบบนำเสนอความคิดอัตโนมัติด้วย Generative AI
  • Invoice 123 – โปรแกรมออกเอกสารขายสำหรับฟรีแลนซ์
  • README.social – แพลตฟอร์มเขียน blog สำหรับ blogger
  • PHR – โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล
  • Plant Manager – โปรแกรมบริหารจัดการการปลูกต้นไม้
  • myPHR – โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลบนมือถือ
  • Roster – โปรแกรมจัดเวรพยาบาล
  • Digital Human Resources – โปรแกรมบันทึกและประมวลผลสมรรถนะของพนักงาน
Scroll to Top