Update version 1.015 – โปรแกรม Invoice 123

Spread the love

Update โปรแกรม Invoice 123 version 1.015

เพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน โปรแกรมจึงได้ทำการเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานเกี่ยวกับเอกสาร ดังนี้

  1. เพิ่มฟังก์ชั่นการยกเลิกรายการขาย
  2. เพิ่มฟังก์ชั่นการออกเอกสารหลาย revisions

เพิ่มฟังก์ชั่นการยกเลิกรายการขาย

  • สามารถยกเลิกรายการขาย และมีรายงานสรุปรายการขายที่ถูกยกเลิกได้

เพิ่มฟังก์ชั่นออกเอกสารหลาย revisions ได้

  • ท่านสามารถออกเอกสาร revisions ใหม่ได้โดยไม่ต้องสร้างรายการขายใหม่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top